while true do end

XX while true do end 3 years ago

Country Rank: #288
Points: 13,524
Play Count: 180
Play Time: 9h 34m
#763
Ranked Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Гражданская оборона - Невыносимая лёгкость бытия
4 years ago
mono 14m 52s
1,479,786
289 density
- 599p -
Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà - Ðóññêîå ïîëå ýêñïåðèìåíòîâ
4 years ago
mono 13m 48s
1,142,890
299 density
- 372p -
Гражданская оборона - Всё как у людей
4 years ago
mono 6m 59s
910,582
391 density
- 357p -
Гражданская оборона - Убивать
4 years ago
mono 8m 46s
907,984
314 density
- 352p -
Bad Boys Blue - Pretty Young Girl
4 years ago
mono 5m 46s
629,917
298 density
- 271p -
Егор и Опизденевшие - О отшествии преподобнаго в пустыню от славы человеческия
4 years ago
mono 4m 49s
722,876
481 density
- 265p -
Dvar - Hishmaliin
4 years ago
mono 2m 29s
365,172
267 density
- 236p -
Гражданская Оборона - Все идет по плану
4 years ago
mono 4m 59s
599,329
377 density
- 224p -
Boney M. - Rasputin
4 years ago
mono 4m 27s
496,591
297 density
- 219p -
Space - Running In The City
3 years ago
mono 4m 12s
452,624
269 density
- 212p -
Recent Scores
Type Song Mode Bonus Length Score Grade Points
Александр Башлачёв - Подвиг разведчика
3 years ago
mono 5m 33s
395,472
0 density
- 0p -
Александр Башлачёв - От винта!
3 years ago
mono 4m
401,054
0 density
- 0p -
Space - Running In The City
3 years ago
mono 4m 12s
452,624
0 density
- 0p -
Electric Light Orchestra - Hold on Tight
3 years ago
mono 3m 6s
345,152
0 density
- 0p -
Electric Light Orchestra - Twilight
3 years ago
mono 3m 43s
312,725
0 density
- 0p -
Dvar - Rakhilim (Live)
3 years ago
mono 3m 48s
372,313
0 density
- 0p -
Dvar - ir rakhilim
3 years ago
mono 1m 7s
105,605
0 density
- 0p -
Dvar - rakhilim
3 years ago
mono 2m 41s
255,524
0 density
- 0p -
КИНО - Группа крови
3 years ago
mono 4m 46s
419,573
0 density
- 0p -
Александр Башлачёв - От винта!
3 years ago
mono 4m
315,661
0 density
- 0p -
Non-Stealth Scores
No Scores!