Joshikai

GB Joshikai 7 months ago

Points 14,555
Play Count 62
#179
Feed

Joshikai lost first place on Imperial Circus Dead Decadence - Uta

over 1 year ago

Joshikai lost first place on The Promethean Kings

over 1 year ago
Top 8 played modes
  • mono forever 50
  • mono combo revamped 9
  • mono 2